Astăzi 16.01.2024, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: ”Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al oraşului Târgu Ocna”;

      Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al oraşului Târgu Ocna. In baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de catre autoritatea deliberativa se asigura functionarea si dezvoltarea localitatii prin sustinerea proiectelor aflate in lista de investittii.

        Conform Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, la întocmirea proiectului de buget s-au avut în vedere adresele:

 • AJFP Bacau nr.536/12.01.2024 şi 634/15.01.2024  prin care au fost estimate sumele ce urmează a se încasa  la bugetul local în anul 2024 din impozitul pe venit precum şi estimările pentru perioada 2025 – 2027 din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv sume alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi repartizarea sumelor aferente cheltuielilor descentralizate ;
 • AJFP Bacau nr.635/15.01.2024  prin care au fost estimate sumele pentru finanţarea învăţământului particular şi confesional (Grădiniţa Anna Maria );

 

       Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 • Referat de aprobare nr. 537 din 12.01.2024 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;
 • Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr. 538 din 12.01.2024;
 • Proiectul de hotarare privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al oraşului Târgu Ocna;

 

       Documentaţia poate fi consultată:

 • pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » descarca documentatia  ;
 • la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate

      Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

    Conform prevederilor art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificari si completari, locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia.

     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 31.01.2024, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei   descarca formularul:

 •  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;
 • prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;
 • la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

    Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al oraşului Târgu Ocna;

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

    Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 31.01.2024 .

    Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: șef serviciu Ana Dichiseanu.

     Astăzi 20.12.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”.

     Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune schimbarea denumirii strazii „Progresului” in strada „Masa Reginei Maria”, situata in Targu Ocna, Cartier Poieni , judetul Bacau.

   Potrivit prevederilor OG nr.62/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană  .

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 • Referat de aprobare nr. 16863 din 04.12.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;
 • Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, cadastru – agricultura,, înregistrat sub nr. 17515 din 18.12.2023;
 •  Proiectul de hotarare privind  schimbarea denumirii străzii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”.

Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » descarca documentatia ;

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1-Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, cadastru-agricultura;

     Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 12.01.2024, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei descarca formularul :

 –  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

 –  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

 –  la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

     Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri privind schimbarea denumirii străzii „Progresului” în strada „Masa Reginei Maria”.

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

     Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 12.01.2023 .

   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: arhitect sef, Voleanschi Roxana Elena.

 

     Astăzi 10.11.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024

   Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea  valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi scutirile, respectiv amenzile aplicabile în oraşul Târgu Ocna începand cu anul 2024.

   Potrivit art. 87 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in cadrul politicii economice nationale, unitatile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza si le utilizeaza pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in conditiile legii. În scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, in conditiile legii.

   În baza prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local are competenţa să stabilească indexarea impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor art.491 alin.1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    Potrivit site-ului oficial al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflaţiei pentru anul 2022 este de 13.8%.

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– Referat de aprobare nr. 15267 din 02.11.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr. 15669 din 02.11.2023;

 – Proiectul de hotarare privind  aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024;

   Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE »  descarca documentatia ;

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate

   Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

   Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 08.12.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei: descarca formularul 

 –  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

 –   prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

 –  la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

   Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024” .

   Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

   Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

   Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.12.2023 .

   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: șef serviciu Ana Dichiseanu.

   Astăzi 10.11.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărăre aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit ;

   Paragraf descriptiv: Orașul Târgu Ocna, ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și excepție în cadrul Sistemului integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău conform Documentului de poziție aprobat prin Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 72 din 20.12.2010, cu modificarile ulterioare, gestionează serviciul de salubrizare cu doi operatori, astfel:

– pentru componentele colectare și transport cu SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA – operator local, licenţiat ANRSC, în baza Contractului de delegare prin atribuire directă, înregistrat cu nr. 11577 / 02.09.2022;

– pentru componentele transfer, de sortare și de compostare, operate la depozitul din Oneşti, cu SC ECO SUD SA, operator desemnat la nivelul judeţului Bacău, urmare a procedurii de licitaţie derulate de ADIS Bacău, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău1078/1087 din 16.04.2018.

   Din taxa de salubrizare colectată de la utilizatorii casnici, autoritatea publică locală plătește operatorului local SC CUPT SA contravaloarea serviciilor de colectare si transport a deșeurilor și/sau a altor activități ale serviciului de salubrizare, conform prevederilor Contractului de delegare nr. 11577/2022 și transferă către ADIS sumele facturate de aceasta pentru  tratarea, transferul si eliminarea deseurilor colectate, care sunt achitate operatorului instalatiilor de deseuri ( SC ECO SUD SA).

  Pentru acoperirea tuturor acestor costuri este necesară modificarea taxei de salubrizare aplicabilă utilizatorilor casnici, astfel cum rezultă din analiza și fișa de fundamentare intocmite de către compartimentele de resort.

  Totodată, luând în considerare modificările legislației aplicabile, se impune si revizuirea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare;

   Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– Referat de aprobare nr. 15268 din 02.11.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;

– Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciului buget contabilitate și Biroului turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii și programe de dezvoltare, înregistrat sub nr. 15670 din 10.11.2023;

– Proiect de hotărăre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici ;

– Fisa de fundamentare a cuantumului taxei de salubrizare ;

– Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit;

Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul : www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » descarca documentatia ;

– la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate si Biroului turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii și programe de dezvoltare;

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 08.12.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei: descarca formularul

|_|  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

|_|  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

|_|  la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.12.2023 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: șef serviciu Ana Dichiseanu.

     Astăzi, 07.08.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău pentru perioada 2021-2027-versiune actualizată 2023.

     Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea “Strategiei  de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău , pentru perioada  2021-2027”, aprobată prin Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr.111 din 25.11.2021

     Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Ocna asigură cadrul strategic și reprezintă instrumentul prin care localitatea, plecând de la analiza socio-economică și având drept cadru direcțiile strategice, obiectivele specifice, măsurile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul turistic, economic și social, încadrându-se în același timp în cele mai importante documente programatice de la nivel județean, regional și național aferente perioadei de programare .

     Actualizarea Strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027 este necesară pentru a fi în corelație cu Programul regional aprobat de Comisia Europeană în anul 2022.

    Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

 • Referat de aprobare nr. 10735 din 07.08.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;
 • Raportul de specialitate întocmit de Biroul turism, evenimente publice, strategii și programe de dezvoltare, mediu, inspecție comercială, înregistrat sub nr. 10736 din 07.08.2023;
 • Strategia de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru perioada 2021-2027.

     Documentația poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituției, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » ; Descarca documentatia

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Biroul turism, evenimente publice, strategii și programe de dezvoltare, mediu, inspecție comercială

     Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 25.08.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei: Descarca formular

 –  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

 –  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

 –   la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

    Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna, judeţul Bacău pentru perioada 2021-2027 – versiune actualizată 2023

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

     Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25.08.2023 .

     Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: șef birou Silochi Neli Alina.

     Astăzi, 10.07.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărăre privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat in orașul Târgu Ocna, Str. Ferdinand I, nr 55-57, în vederea realizării investiției  „Construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie organizare de șantier”

     Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea unui PUZ în vederea edificării unui centru comercial, cu functiunea de magazin pentru desfacerea mărfurilor alimentare si nealimentare si de uz casnic. Scopul investitiei este acela de a asigura deservirea populatiei cu produse de primă necesitate în condiții de calitate sporite, precum si acela de a salubriza si îmbunătăti considerabil aspectul urbanistic al zonei.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– Referat de aprobare nr. 8890 din 20.06.2023 întocmit de către Primarul orașului  Târgu Ocna;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru, agricultură, înregistrat sub nr. 8891 din 20.06.2023;

– Regulamentul local de urbanism PUZ

– Avizul de oportunitate nr. 01/18.04.2022 emis de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, cadastru, agricultură ;

– Hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna nr. 06 din 31.01.2023 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, Str. Ferdinand I, nr 55-57, pentru investiția „Construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie organizare de șantier;

– Avizul Unic nr.21 din 19.05.2023 eliberat de către structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bacău.

Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, sectiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE  Descarca documentatia ;

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administratea domeniului public si privat, cadastru-agricultură.

     Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

     Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 21.07.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei  Descarca formular :

–  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

–  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

–   la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

     Materialele transmise vor purta menţiunea “Propuneri privind aprobarea Planului urbanistic Zonal pentru terenul situat in orașul Târgu Ocna, Str. Ferdinand I, nr 55-57, în vederea realizării investiției  „Construire centru comercial, parcări, racord stradal, amenajare accese, drumuri de circulație incintă, împrejmuire, piloni publicitari, panouri publicitare incintă și fațade, amplasare post trafo, branșamente utilități, amenajare provizorie organizare de șantier”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

     Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

     Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.07.2023 .

   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: arhitect sef Roxana Elena Voleanschi.

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificări şi completări,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2024-2026 al orasului Targu Ocna”.

     Acest material este disponibil la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 24.01.2023.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2024-2026 al orasului Targu Ocna”.

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023.

     Acest material este disponibil la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 15.12.2022.

    Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2023”.

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati Proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău.

     Acest material este disponibil la  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Compartiment juridic ;

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu  privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 16.09.2022.

     Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotarare  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului local al orașului   Târgu Ocna, județul Bacău”.

     In baza prevederilor Legii nr. 52/2003 – art. 2 si art. 7 – privind transparenta decizionala in administratia publica si ale art. 39, alin.3) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice ,  pentru asigurarea transparenţei şi publicităţii, Primarul orasului Târgu Ocna aduce la cunoştinţa tuturor celor interesati  Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2023-2025 al orasului Targu Ocna .

     Acest material este disponibil la  sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna :  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate ;

     Publicul interesat poate trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare sau contestaţii cu privire la proiectul de act normativ la registratura generala a Primariei Târgu Ocna, precum si prin posta electronica : e-mail :  primaria@orasul-targuocna.ro  pana pe data de 27.01.2022.

   Materialele transmise vor purta mențiunea: “Recomandare/contestaţie pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2023-2025 al orasului Targu Ocna”.

Close Search Window