ACTE NECESARE CUMPĂRĂRII UNEI LOCUINȚE A.N.L.

      Cererea de cumpărare ( cu plata integrală / cu plata in rate ) a titularului/titularilor contractului de închiriere sau a persoanei în beneficiul căreia s-a continuat închirierea, în condițiile legii trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

 1. Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din: salarii, șomaj sau pensie (media veniturilor realizate în ultimele 12 luni anterioare vânzării), pentru soț, soție, copii și /sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia (se anexează, după caz, actul corespunzător categoriei de venit obținute):
 • Adeverință cu salariul net pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;
 • Cupon șomaj sau adeverință AJOFM pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;
 • Cupon pensie pe ultimele 12 luni anterioare vânzării;
 1. Pentru persoanele care realizează venituri din/și din alte sursedecât cele sus-menționate, se vor prezenta declarațiile specifice activității desfășurate în anul fiscal anterior, vizate de Administrația Finanțelor Publice /adeverință de venit de la finanțe.
 2. Contractul de închiriere al locuinței A.N.L. a cărei cumpărare se solicită (actele aditionale, după caz), din care să rezulte o perioadă de închiriere neîntreruptă de minimum 1 an.
 3. Certificat de rol fiscal, care să ateste achitarea la zi a tuturor obligatiilor fiscale catre bugetul local (inclusiv amenzi).
 4. Adeverință eliberată de asociația de locatari (în cazul în care aceasta este constituită) de care aparține locuința A.N.L. a cărei cumpărare se solicită, sau adeverinte de la furnizorii de utilităţi ( apa, canalizare, energie electrica, etc), care sa ateste achitarea la zi a utilităţilor ( acolo unde este cazul);
 5. Carte de identitate a titularului și/sau soției, soțului și după caz a celorlalte persoane aflate in întreţinere) – în copie;
 6. Certificate de naștere ale copiilor minori – în copie;
 7. Certificat de căsătorie (după caz) – în copie;
 8. Sentință de divorț sau certificat de deces (după caz) – în copie;
 9. În cazul persoanelor aflate în întreținere se va prezenta sentința/decizia de încredințare – în copie;
 10. Preaprobare financiară eliberată de instituția financiară autorizată, dacă prețul se plătește prin contractarea unui credit, pentru cei care optează pentru achitarea integrală a preţului final din credite contractate de la instituţii financiare autorizate (se va depune după verificarea condiţiilor de eligibilitate şi comunicarea preţului de vânzare al locuinţei).
 11. Declarație notarială (declarația se va semna în fața notarului public la data încheierii în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare a locuinței A.N.L.), a titularului contractului de închiriere și a membrilor familiei acestuia – soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia, din care să rezulte faptul că:
 • venitul mediu net pe membru de familie la data vânzării, al titularului contractului de închiriere a locuinței, nu depășește cu 100 % salariul mediu net pe economie (venitul mediu pe membru de familie se stabilește raportat la câștigul salarial mediu net pe economie;
 • că nu deține/dețin o altă locuință în proprietate, inclusiv casă de vacanță, cu excepția cotelor-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii, dacă acestea nu depășesc suprafața utilă de 37 m2, suprafață utilă minimală/persoană, prevăzută de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • că nu dețin la data încheierii contractului de vânzare un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată. La data încheierii contractului de vânzare se anulează orice procedură prealabilă pentru obținerea unui teren în condițiile prevăzute de Legea nr. 15/2003, republicată.
 • că nu realizează alte venituri în afara celor dovedite prin actele depuse la cererea în vederea cumpărării locuinței A.N.L.;
 • că nu a/ nu au beneficiat de cumpărarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii anterior datei declarației notariale.

                ORICE     NECONFORMITATE ÎNTRE ACTELE SOLICITATE SI CELE PREZENTATE DE SOLICITANT, VA DUCE LA RESPINGEREA CERERII SOLICITANTULUI.

 *După analiza documentelor sus-menționate, pot fi solicitate documente în  completare, conform prevederilor legale.

Close Search Window