Noutăți și Comunicate, Primărie|

      Astăzi 10.11.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024

   Paragraf descriptiv: Prin proiectul de hotărâre se propune aprobarea  valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi scutirile, respectiv amenzile aplicabile în oraşul Târgu Ocna începand cu anul 2024.

   Potrivit art. 87 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, in cadrul politicii economice nationale, unitatile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza si le utilizeaza pentru exercitarea competentei si a atributiilor ce le revin, in conditiile legii. În scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile deliberative ale administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, in conditiile legii.

   În baza prevederilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local are competenţa să stabilească indexarea impozitelor şi taxelor locale conform prevederilor art.491 alin.1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    Potrivit site-ului oficial al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflaţiei pentru anul 2022 este de 13.8%.

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– Referat de aprobare nr. 15267 din 02.11.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul buget contabilitate, înregistrat sub nr. 15669 din 02.11.2023;

 – Proiectul de hotarare privind  aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024;

   Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE »  descarca documentatia ;

–  la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate

   Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

   Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 08.12.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei: descarca formularul 

 –  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

 –   prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

 –  la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

   Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul oraşului Târgu Ocna pentru anul 2024” .

   Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

   Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

   Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.12.2023 .

   Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: șef serviciu Ana Dichiseanu.

Close Search Window