Noutăți și Comunicate, Primărie|

 Astăzi 10.11.2023, Primăria orașului Târgu Ocna anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărăre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit ;

   Paragraf descriptiv: Orașul Târgu Ocna, ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și excepție în cadrul Sistemului integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău conform Documentului de poziție aprobat prin Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 72 din 20.12.2010, cu modificarile ulterioare, gestionează serviciul de salubrizare cu doi operatori, astfel:

– pentru componentele colectare și transport cu SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA – operator local, licenţiat ANRSC, în baza Contractului de delegare prin atribuire directă, înregistrat cu nr. 11577 / 02.09.2022;

– pentru componentele transfer, de sortare și de compostare, operate la depozitul din Oneşti, cu SC ECO SUD SA, operator desemnat la nivelul judeţului Bacău, urmare a procedurii de licitaţie derulate de ADIS Bacău, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău1078/1087 din 16.04.2018.

   Din taxa de salubrizare colectată de la utilizatorii casnici, autoritatea publică locală plătește operatorului local SC CUPT SA contravaloarea serviciilor de colectare si transport a deșeurilor și/sau a altor activități ale serviciului de salubrizare, conform prevederilor Contractului de delegare nr. 11577/2022 și transferă către ADIS sumele facturate de aceasta pentru  tratarea, transferul si eliminarea deseurilor colectate, care sunt achitate operatorului instalatiilor de deseuri ( SC ECO SUD SA).

  Pentru acoperirea tuturor acestor costuri este necesară modificarea taxei de salubrizare aplicabilă utilizatorilor casnici, astfel cum rezultă din analiza și fișa de fundamentare intocmite de către compartimentele de resort.

  Totodată, luând în considerare modificările legislației aplicabile, se impune si revizuirea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare;

   Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

– Referat de aprobare nr. 15268 din 02.11.2023 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;

– Raportul de specialitate comun întocmit de Serviciului buget contabilitate și Biroului turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii și programe de dezvoltare, înregistrat sub nr. 15670 din 10.11.2023;

– Proiect de hotărăre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici ;

– Fisa de fundamentare a cuantumului taxei de salubrizare ;

– Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit;

Documentaţia poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituţiei, pe site-ul : www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » descarca documentatia ;

– la sediul Primăriei Oraşului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1- Serviciul buget contabilitate si Biroului turism, evenimente publice, agrement, mediu, strategii și programe de dezvoltare;

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 08.12.2023, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituţiei: descarca formularul

|_|  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

|_|  prin poştă, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Targu Ocna, jud Bacău;

|_|  la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

Materialele transmise vor purta menţiunea Propuneri privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 08.12.2023 .

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: șef serviciu Ana Dichiseanu.

Close Search Window