Noutăți și Comunicate, Urbanism|

     Astăzi 21.03.2024, Primăria orașului Târgu Ocna anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a  următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului la  nivelul orașului Târgu Ocna, jud. Bacău

     Paragraf descriptiv: Prezentul regulament stabilește cadrul unitar pentru organizarea și desfășurarea procesului  de informare și consultare a publicului în procedura de elaborare și/sau revizuire a planurilor de urbanism.

    Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor documentațiilor de urbanism, indiferent de inițiator (persoană fizică, juridică, instituție publică, organizație, asociație sau fundație) sau de scopul pentru care acestea sunt inițiate.

     Documentațiilor de urbanism aflate în curs de elaborare și avizare li se aplică prevederile prezentului regulament de la etapa în care se află acestea la data aprobării regulamentului.

     Documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului care vor fi supuse informării și consultării populației potrivit prezentului regulament sunt:

  • Planul Urbanistic General al orașului Târgu Ocna
  • Planuri Urbanistice Zonale a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al orașului Târgu Ocna ;
  • Planuri Urbanistice de Detaliu a căror zonă de studiu este cuprinsă în teritoriul administrativ al orașului Târgu Ocna ;

 

      Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referat de aprobare nr. 4470 din 21.03.2024 întocmit de către Primarul orașului Târgu Ocna;
  • Raportul de specialitate întocmit de Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, spațiu locativ coordonare asociații de proprietari, cadastru-agricultură, protecție civilă, înregistrat sub nr. 4471 din 21.03.2024;
  • Regulamentul local de implicare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului la  nivelul orașului Târgu Ocna, jud. Bacău;

 

      Documentația poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituției, pe site-ul www.orasul-targuocna.ro, secțiunea « PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE » descarca documentatia ;

la sediul Primăriei Orașului Târgu Ocna:  Str. Trandafirilor Nr. 1– Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, spațiu locativ coordonare asociații de proprietari, cadastru-agricultură, protecție civilă;

     Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.

   Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 05.04.2024, prin formularul disponibil pe pagina de internet a instituției  descarca formularul :

|_|  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail primaria@orasul-targuocna.ro;

|_|  prin posta, pe adresa str. Trandafirilor, nr 1, oraș Târgu Ocna, jud Bacău;

|_|  la sediul instituției, la Registratură, între orele 09.00-16.00, de luni până joi si 09.00 – 13.30, vineri .

    Materialele transmise vor purta mențiunea “Propuneri privind aprobarea Regulamentului local de implicare și consultare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului la  nivelul orașului Târgu Ocna, jud. Bacău”;

     Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.

     Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

     Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 05.04.2024 .

     Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0234/344114, 0729.995923 e-mail: primaria@orasul-targuocna.ro, persoană de contact: arhitect șef – Roxana Elena VOLEANSCHI

Close Search Window