Primãria oraşului Târgu Ocna organizeazã  concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzãtor funcţiei publice de execuţie  de CONSILIER JURIDIC, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL.

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele link-uri :

Anunt recrutare functie publica – consilier juridic 

Formular de inscriere conform anexei nr.3 din H.G. 611/2008

Model adeverinta salariat (orientativ)

Primaria Orasului Targu Ocna organizeazã examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut al urmãtoarelor funcţii publice de execuţie:

Examen promovare 07.08.2019

          Proces verbal selectie dosare examen promovare  07.08.2019

         Raport final  examen promovare  07.08.2019

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU OCNA anunţă organizarea unui CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei functii contractuale vacante din cadrul:

  • BIROULUI TURISM, EVENIMENTE PUBLICE – CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA:

–      INSPECTOR DE SPECIALITATE GR.II – 1 POST

Dosarele de inscriere la concurs vor contine in mod obligatoriu urmatoarele acte ( art.6 din H.G nr.286/2011):

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;- Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; – Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

g)curriculum vitae;

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link:

Concurs de recrutare in data de 24.04.2019

Proces verbal rezultate selectie dosare concurs de recrutare in data de 24.04.2019

Proces verbal rezultate proba scrisa  concurs de recrutare in data de 24.04.2019 

Proces verbal rezultate proba interviu  concurs de recrutare in data de 24.04.2019 

Raport final  concurs de recrutare in data de 24.04.2019 

Close Search Window