ÎNCHIRIERE PARCARE – DOMENIUL PUBLIC

      In conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului local TARGU Ocna nr. 18 din 26.02.2014, pentru a putea dobândi dreptul de utilizare a unui loc intr-o parcare de resedinta solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

a) sa aiba adresa de domiciliu/resedinta/ sediul/punctul de lucru intr-un imobil al carui fronton se gaseste la mai putin de 30 m de respectiva parcare ; Pot beneficia de un loc de parcare si persoanele care fac dovada ca sunt utilizatori de drept al apartamentului (contr. de inchiriere, certificat de mostenitor) ;

b) sa faca dovada dreptului de proprietate/folosinta (contract de leasing, act de donatie, contract de comodat, etc) asupra unui autovehicul cu inspecţia tehnică periodica valabila ;

c) sa nu mai deţina alt loc de parcare sau garaj ;

d) sa faca dovada achitarii la zi a taxelor si impozitelor locale

In vederea atribuirii unui loc de parcare / pentru participarea la licitatie, solicitantii vor depune in perioada anuntata cerere tip persoane fizice / cerere tip persoane juridice pusa la dispozitie de Compartimentul informarea cetateanului – relatii cu publicul insotita de urmatoarele documente :

a) copie CI/BI pentru persoane fizice/certificat de inregistrare la ORC pentru  persoane  juridice sau un document care sa ateste dreptul de folosinta al locuintei ;

b) certificatul de inmatriculare al autovehiculului detinut in proprietate sau in folosinta din care să rezulte inspectia tehnică periodică valabilă.

c) declaratie pe propria raspundere ca nu detine garaj sau un alt loc de parcare ;

d) certificat de incadrare intr-o grupa de handicap grav sau accentuat sau dovada calitatii de reprezentant legal /asistent personal al persoanei cu handicap, daca este cazul ;

e) certificat fiscal.

Close Search Window