DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII

 CERTIFICATULUI DE URBANSIM

(Informatii suplimentare la Primaria Tg. Ocna – tel. 0234 344 114, interior 122)

–         Cerere tip (Formular F1);

–         Copie dupa actul de proprietate asupra terenului/imobilului;

–         Extras de Carte funciara in termen de valabilitate (30 de zile de la data eliberarii)

–         Extras de ortofotoplan;

–         Memoriu justificativ – faza C.U.;

–         Plan de incadrare in zona – 2 exemplare;

–         Plan de situatie – 2 exemplare;

–         Chitanta de plata pentru eliberarea Certificatului de Urbanism.

Close Search Window