DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII

AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE

(Informatii suplimentare la Primaria Tg. Ocna – tel. 0234 344 114, interior 122)

–         Cerere tip (Formular F8);

–         Copie legalizata dupa actul de proprietate asupra terenului/imobilului;

–         Extras de Carte funciara in termen de valabilitate (30 de zile de la data eliberarii);

–         Extras de ortofotoplan;

–         Plan de incadrare in zona cu viza OCPI Bacau;

–         Plan de situatie cu viza OCPI Bacau;

–         Aviz Agentia pentru protectia Mediului;

–         Aviz DSP;

–         Avize de amplasament ( energie electrica, alimentare cu apa, gaze naturale, telefonie, canalizare, energie termica, salubritate, transport urban);

–         Dovada OAR;

–         Documentatia tehnica pentru autorizare constructii (D.T.A.D. + D.T.O.E,)compusa din:

  • Piese scrise (arhitectura);
  • Piese desenate (arhitectura);

–         Chitanta de plata pentru eliberarea Autorizatia de Desfiintare;

 

Documentatia va fi intocmita  si indosariata conform Anexei 1 la Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii.

Proiectantul va stampila si semna (si pe stampila) documentatia tehnica si anexele necesare autorizarii constructiilor.

Close Search Window