DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

(Informatii suplimentare la Primaria Tg. Ocna – tel. 0234 344 114, interior 122)

–         Cerere tip (Formular F8);

–         Copie legalizata dupa actul de proprietate asupra terenului/imobilului;

–         Extras de Carte funciara in termen de valabilitate (30 de zile de la data eliberarii);

–         Extras de ortofotoplan;

–         Plan de incadrare in zona cu viza OCPI Bacau;

–         Plan de situatie cu viza OCPI Bacau;

–         Referat de verificare A1, A2 – rezistenta si stabilitate;

–         Referat de verificare A, B, C, D, E, F – (dupa caz);

–         Studiu geotehnic+ Referat de verificare Af – (dupa caz);

–         Expertiza tehnica si raport de expertiza – (dupa caz);

–         Aviz Agentia pentru protectia Mediului;

–         Aviz DSP;

–         Avize de amplasament ( energie electrica, alimentare cu apa, gaze naturale, telefonie, canalizare, energie termica, salubritate, transport urban);

–         Aviz securitatea la incendiu – (dupa caz);

–         Aviz protectia civila – (dupa caz);

–         Dovada OAR;

–         Documentatia tehnica pentru autorizare constructii (D.T.A.C+D.T.O.E ,  P.U.Z sau P.U.D.)compusa din:

  • Piese scrise (arhitectura, structura, instalatii);
  • Piese desenate (arhitectura, structura, instalatii, detalii(dupa caz));

–         Chitanta de plata pentru eliberarea Autorizatia de Construire;

–         Chitanta de plata Inspectoratul de Stat in Constructii.

Documentatia va fi intocmita  si indosariata conform Anexei 1 la Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii.

Verificatorul atestat va intocmi referatul de verificare si va sampila documentatia pentru autorizatie.

Proiectantul va stampila si semna (si pe stampila) documentatia tehnica si anexele necesare autorizarii constructiilor.

Close Search Window