1.  Identitatea operatorului: PRIMARIA ORASULUI TARGU OCNA – S.P.C.L.E.P. este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 2788.

Institutia noastra prelucreaza, prin mijloace automatizate si manuale, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, prenumele parintilor, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, adresa de domiciliu/resedinta, profesia, studiile, starea civila, situatia militara, imaginea digitala, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate. Activitatile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate in principal prin urmatoarele acte normative:

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Scopul prelucrarii: datele cu caracter personal ale cetatenilor romani sunt prelucrate de institutia noastra in urmatoarele scopuri: evidenta persoanelor si stare civila. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul National de Evidenta a Persoanelor (R.N.E.P.) se realizeaza de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.)din cadrul M.A.I. si de catre serviciile publice comunitare de evident a persoanelor.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de institutia noastra sunt institutiile/autoritatile cu atributii in domeniile: aparare, ordine publica, securitate natinala si justitie, administratie publica, sanatate, fiscal, asigurari sociale de stat, la care se adauga unele persoane juridice de drept privat, in conditiile legii. Prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate in cadrul activitatilor in domeniul apararii si sigurantei nationale, conform art. 2 alin (7) din aceasta lege. De asemenea, in situatiile prevazute de art. 16 alin (1), coroborat cu art. 2 alin. (5) din aceeasi lege prevederile art. 13 nu se aplica in cazul prelucrarii de date cu caracter personal efectuate in cadrul activitatilor de prevedere, cercetare si reprimare a infractiunilor si de mentinere a ordinii publice, precum si al altor activitati desfasurate in domeniul dreptului penal, daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatilor publice.

4. Informatii suplimentare:  Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare in vederea eliberarii actelor de identitate, in aplicarea prevederilor  O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sunt comunicate de catre institutiile prevazute la art. 9 alin. (4) din acelasi act normativ.

In conformitate cu dispozitiile art. 12-14 din Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele vizate au urmatoarele drepturi:

Dreptul de informare;

– Dreptul de acces la datele personale proprii

– Dreptul de interventie asupra datelor.

  Dreptul de opozitie, prevazut la art. 15 din lege, nu poate fi exercitat in cazul prelucrarilor efectuate de catre institutia noastra, in conditiile expuse si, prin urmare, intrucat datele cu caracter sunt prelucrate in temeiul unor prevederi legale expuse si, prin urmare, persoana vizata nu se poate opune la aceasta prelucrare, dupa cum este prevazut in art. 15 alin (1).

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate si semnate, adresate institutiilor noastre.

Totodata, Legea nr. 677/2001, cu modificatile si completarile ulterioare, recunoaste si garanteaza urmatoarele drepturi ale persoanelor vizate

– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

– Dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Close Search Window