Primărie|

     Potrivit circularei Ministerului Afacerilor Interne – Secretar de stat, inregistrată cu nr.20983/16.10.2023, aducem în atenția cetățenilor interesați posibilitatea de a depune dosare pentru reconstituire sau constituirea dreptului de proprietate până la data limită de 18 noiembrie 2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2023.

      Prevederea legală se adresează în special deținătorilor sau moștenitorilor care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție, nu au predat terenurile statului sau nu au primit terenurile prin acte de transfer de proprietate.

     Pentru a fi eligibili pentru obținerea titlului de proprietate, terenul solicitat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să fie înregistrat în evidențele agricole ;

– să fie înregistrat în evidențele fiscale.

– să nu fi făcut obiectul altor cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate depuse de alte persoane și nici să nu fi fost eliberat anterior un titlu de proprietate pentru aceleași terenuri.

     Solicitantul sau solicitanții trebuie să completeze o cerere, însoțită de copii autentificate ale actelor de identitate și ale actelor de stare civilă (de naștere sau căsătorie, după caz). În cazul în care solicitantul este un moștenitor, trebuie depuse și acte care atestă decesul și calitatea sa de moștenitor.

     Solicitarea trebuie însoțită în mod obligatoriu de:

  • documentație tehnică întocmită și validată prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI, care trebuie să conțină plan de amplasament și delimitare a imobilului ( Anexa nr.16 la Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele cadastrale și carte funciară, aprobat prin ordinul Directorul general al ANCPI, nr. 600/2023) Terenul solicitat nu trebuie să se suprapună cu imobilele limitrofe. Prin acest document se atestă și faptul că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • adeverință eliberată de Primărie, care să conțină informații despre suprafața înscrisă în Registru Agricol;
  • certificat de atestare fiscală;
  • în situația în care terenul pentru care se solicită titlul de proprietate a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești, este necesar ca solicitantul să depună și o declarație pe proprie răspundere, în care să fie specificată soluția rămasă definitivă.

     Cererea, împreună cu toate documentele aferente, trebuie depuse la Primăria orașului Târgu Ocna – Compartiment informarea cetățeanului, relații cu publicul înainte de data limită de 18 noiembrie 2023.

     Solicitanții se pot prezenta personal, prezentând actele în original și copiile semnate pentru conformitate, sau pot trimite solicitarea prin poștă, cu copii autentificate de către solicitant.

Close Search Window