Primărie|

Cu privire la acordarea burselor şcolare stabilite conform prevederilor art.82 și al art.105 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare vă aducem la cunoştinţă că potrivit art.5, alin.(3), lit.j, respectiv alin.(4) din Legea nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021, repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a burselor acordate elevilor din învăţământul de masă, în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ.

     Menţionăm că administraţia Oraşului Târgu Ocna se preocupă permanent pentru asigurarea condiţiilor specifice în instituţiile şcolare de pe raza localităţii noastre. Pentru anul 2020 sumele alocate învăţământului au reprezentat 43.75% din total buget local, respectiv suma de 13.778.491 lei, după cum urmează:

1.Investiţii – Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Piticot corp A Proiect PNDL: 2.787.194 lei, Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Piticot corp B Proiect PNDL: 2.971.058 lei, Reabilitare, modernizare si dotare Colegiul National Costache Negri, oras Targu Ocna Proiect PNDL: 6.144.095 lei, Reabilitare, extindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr.1 Targu Ocna – Proiect POR – 67.815 lei;

2.Cheltuieli materiale – Reparaţii, dezinfecţii, aparatură electronică pentru desfasurarea orelor on-line, naveta cadre didactice, transport elevi, tichete sociale – 388.868 lei. La aceste cheltuieli materiale asigurate din bugetul local se adaugă cheltuielile materiale alocate din finanţarea de bază în sumă de 1.149.871 lei;

3.Premii şcolare – 18.690 lei;

4.Burse -24.900 lei;

5.Finanţare învăţământ particular sau confesional acreditat -226.000 lei.

In bugetul pe anul 2021 susţinem continuarea investiţiilor în derulare, precum şi iniţierea unor proiecte noi în activitatea de învăţământ, finanţarea sălilor de sport, respectiv alocarea burselor şcolare conform prevederilor legale, şi asigurarea condiţiilor necesare derulării unui învăţământ de calitate în Oraşul Târgu Ocna.

Close Search Window