Urbanism|

Administraţia locală a oraşului Târgu Ocna vă face cunoscut că în data de 31.12.2020,   expiră contractele de închiriere a locuinţelor din blocul A.N.L.- A12, F14, F15, F16, F17, contracte cu valabilitate de 1 ( un ) an .

În acest sens, vă rugăm să depuneţi în cel mai scurt timp la Serviciul urbanism, administrarea domeniului public şi privat , următoarele documente:

a)cerere pentru prelungirea contractului de închiriere;

b)adeverință cu venitul net realizat de către titularul contractului de închiriere, precum şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă, pentru ultimele 12 luni (adeverință eliberată de angajator, alt document doveditor);

c)acte de identitate şi acte de stare civilă, în cazul în care au intervenit modificări;

d)declarația notarială a titularului contractului de închiriere și, după caz, ale soțului/soției și ale celorlați membrii majori ai familiei acestuia că :

– nu dețin în proprietate o locuință și nu  au dobândit sau înstrăinat locuința în orașul Târgu Ocna;

– nu au beneficiat de sprijinul statului pentru obţinerea de credite pentru execuția unei locuințe;

– nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ – teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

– nu realizează alte venituri decât cele pentru care au prezentat acte doveditoare;

– nu au subînchiriat, nu au transmis dreptul de locuire sau schimbat destinația spațiului de închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii după caz.

e) Dovada achitării la zi a chiriei și întreținerii.

PERSOANA DE CONTACT : GHIMBOVSCHI Laura – consilier Serviciul urbanism .

Close Search Window