Persoana desemnata prin Dispozitia Primarului nr. 175 din 29.05.2020 cu atributii privind implementarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si a Legii 52/2003 este :

Consilier Ferastauaru Emma - Aparat de specialitate al Primarului orasului TARGU Ocna – Compartiment informarea cetateanului – relatii cu publicul

 

Dispozitia nr. 688 din 16.12.2013 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public 

 

L I STA 
 informatiilor publice care se comunica din oficiu
 
 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliul local si aparatului de specialitate al primarul :  - Constituţia României, republicată;

  - Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

  -  Legea nr.7/2004, republicată, privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

  - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

  -  Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

  -  Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Regulamentele de organizare si functionare ;

  2. Structura organizatorica a autoritaţii publice, atributiile consiliului local, ale primarului, viceprimarului, secretarului şi ale structurilor functionale, programul de functionare, programul audientelor;

  3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii si ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informatiile de interes public;

  4. Coordonatele de contact ale : orasului TARGU Ocna / Primariei orasului TARGU Ocna / Consiliului Local TARGU Ocna, respectiv: denumirea, sediul, numere de telefon şi fax, adrese de e-mail si adresa paginii de web;

  5. Sursele financiare, bugetul , bilanţul contabil, taxele si impozitele locale;

  6. Programe si strategii proprii;

  7. Lista cuprinzand documentele de interes public;

  8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, prin aparatul de specialitate al Primarului orasului TARGU Ocna  care se excepteaza de la liberal acces la informatiile de interes public potrivit legii, sau altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001;

  9. Modalitatile de contestare a deciziilor autorităţii administraţiei publice locale, în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

 

 L I STA
 documentelor de interes public produse si/sau  gestionate de Consiliul Local TARGU Ocna/Primarul orasului TARGU Ocna /aparatul de specialitate al primarului, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art. 7 din Legea nr. 544/2001
 

 1. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului local TARGU Ocna  şi procesele-verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare  ale Consiliului local TARGU Ocna (hotărârile Consiliului local care au caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);

 2. Minutele dezbaterilor publice;

 3. Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primarul orasului TARGU Ocna  (dispozitiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor /instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii);

 4. Expunerile de motive, rapoartele de specialitate, referatele care stau la baza emiterii / adoptării actelor administrative cu caracter normativ;

 5. Rapoartele anuale întocmite conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi  Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

 6. Componenţa nominala a Consiliului local TARGU Ocna, inclusiv apartenenta politica si a  comisiilor de specialitate;

 7. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului, regulamentul de organizare si functionare al serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului local, regulamentul de ordine interioară;

 8. Rapoartele anuale de activitate intocmite de catre consilierii locali ;

 9. Documente care conţin date statistice la nivelul unitatii administrative teritoriale;

 10. Raportul primarului  privind starea economico-sociala si de mediu  a orasului TARGU ocna ;

 11. Bugetul local de venituri si cheltuieli;

 12. Bilantul contabil;

 13. Contul de executie bugetara;

 14. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;

 15. Publicaţiile de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;

 16. Publicaţiile de căsătorie;

 17. Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;

 18. Declaraţiile de avere şi interese depuse conform Legii nr. 176/2010;

 19. Lista actelor normative potrivit carora primarul poate constata contraventii si aplica sanctiuni;

 20. Lista imputerniciţilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domeniile de activitate;

 21. Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartizarea locuintelor construite din fonduri ANL/ locuinte sociale;

 22. Documentele necesare repartizarii spaţiilor cu destinatia de locuinta, precum si cu privire la inchirierea sau concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta;

 22. Lista de prioritati la repartizarea locuintelor ANL/sociale;

 23. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie ;

 24. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/desfiintare (se pot consulta exclusiv la sediul Primariei, numai de cei care pot face dovada ca sunt directi interesati sau potential afectati de prevederile acestora);

 25. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate;

 26. Nomenclatorul stradal ;

 27. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea;

 28. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, fisa de prezenta a beneficarilor ajutorului social;

 29. Documentaţii privind vanzarea/cumpararea, inchirierea, concesionarea, dare in folosinta gratuita a unor imobile din domeniul public/privat al orasului TARGU Ocna;

 30. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;

 31. Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 32. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor Consiliului local,  facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

 33. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autorilatile publice din ţara si din strainatate,  infratirea cu alte comunitati din strainatate, programul vizitelor  bilaterale;

 34. Lista asociatiilor de proprietari;

 35. Lista certificatelor de producator eliberate;

 36.Lista autorizatiilor de taxi / transport personae

 37.Lista societatilor comerciale care functionaza in raza administrative a orasului TARGU Ocna;

 38 Caitele de sarcini care stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice

 39.Lista achizitiilor publice,  servicii si lucrari

 40. Informatii privind activitatea cultural-sportiva desfasurata pe teritoriul orasului;

 41. Documente privind relaţiile cu O.N.G-uri, programe si colaborari;

 42. Registrele agricole;

 L I STA 
 documentelor care se excepteaza de la accesul liber al cetãţenilor
 
 1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă face parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.

 3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială , precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii.

 4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

 5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei  efectuate sau în curs de desfăşurare.

 6.Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

 7.Documentele cu caracter personal care insotesc hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului ;

 8.Deliberarile Consiliului local in care, potrivit legii, s-a stabilit ca acestea sa nu fie publice, precum si documentele intocmite in aceste situatii ;

 9.Documentele de stare civila care privesc statutul civil al persoanei ( acte de nastere, de casatoriei, de deces, mentiunile referitoare la modificarea statutului civil al persoanei si alte asemenea , cu exceptia situatiilor statistice, si a altor situatii reglementate de lege ;

 10. Certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ;

 11. Informaţiile a cãror publicitate prejudiciazã mãsurile de protecţie a tinerilor ;  12. Dosarele de audit public intern, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare

 

  Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Art. 22 din Legea 544/2001

(1)În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

 (5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

 

FORMULAR CERERE INFORMATII PUBLICE  

           

 RAPOARTE LEGEA NR.544 DIN 2001  RAPOARTE LEGEA NR.52 DIN 2003 RAPOARTE PERIODICE DE ACTIVITATE  RAPOARTE PRIVIND ACTIVITATEA DE SOLUTIONARE A PETITIILOR
 
      Sem II 2020
 2020  2020   Sem I 2020
 2019  2019 2019  Sem II 2019 
2018 2018 2018 Sem I 2019 
2017 2017 2017 Sem II 2018
       Sem I 2018   

 

Acreditare reprezentanti mass media   

In conformitate cu prevederile art. 18 din Legea  nr. 544/2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 123/2002, Primaria orasului TARGU Ocna acorda acreditare ziaristilor si reprezentatilor mijloacelor de informare in masa , pe baza Cererii de acreditare si a documentelor anexate acesteia.

Regulament de acreditare a reprezentantilor mass media la Primaria Orasului Targu Ocna

 

 

Alte informatii de interes public

      In conformitate cu Circulara Ministerului Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene nr. 29057/18.04.2017, Primaria orasului TARGU Ocna  aduce la cunostinta tuturor persoanelor interesate  prevederile Memorandumului cu tema „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public" din data de 25 ianuarie 2017.

  - Memorandum „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debitor public

 - Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

 

      Primaria orasului TARGU Ocna pune la dispozitia cetatenilor "Regulamentul local  pentru organizarea , autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativa a oraşului  TARGU Ocna, jud. Bacau " elaborat in temeiul prevederilor Legii nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate. 

     Primaria orasului TARGU Ocna pune la dispozitia cetatenilor " Planul local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole " elaborat in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.964/2000 si a Ordinului nr. 743/2008 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate.